REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ „W PUNKT”

1. CELE IMPREZY

 • popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do turystyki aktywnej i rekreacji,
 • rozpowszechnienie imprez na orientację jako formy  wypoczynku dla rodzin,
 • zapoznanie uczestników z technikami orientacji w terenie,
 • zapoznanie Uczestników z terenami leśnymi Szczecina i okolic.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
ul. Somosierry 32c
71-181 Szczecin
e-mail kontakt@bno.szczecin.pl
tel. 602 74 73 74

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Imprezy  organizowane są przez grono klubowiczek, klubowiczów KOS BnO Szczecin.

4. TERMINY I MIEJSCA

21 marca – Puszcza Bukowa impreza odwołana ze względu na obecną sytuacją. O zmianie terminu poinformujemy.
9 maja – Dolina Siedmiu Młynów impreza odwołana ze względu na obecną sytuacją. O zmianie terminu poinformujemy.
18 lipca – Jezioro Szmaragdowe
26 września – Park Leśny Arkoński
21 listopada – Puszcza Bukowa

5. BAZA I BIURO IMPREZY

Baza Imprezy czynna jest od 10:30 w dniu wydarzenia. Biuro Imprezy przyjmuje uczestników (zapisy, wydawanie świadczeń) od godziny 10.30 do 12.00.

Szczegółowa lokalizacja Biura Imprezy oraz przebiegu zawodów będą dostępne w komunikacie technicznym (Komunikat będzie dostępny na 7 dni przed imprezą)

6. PROGRAM IMPREZY

10:00 do 12:00 – praca Biura Imprezy,
10:45 – krótka odprawa techniczna,
11:00 – godzina „0” dla wszystkich tras,
11:00 – 12:00 – start otwarty (uczestnicy startują w dowolnej minucie),
14:00 – koniec limitu czasu, zamknięcie tras
Odbiór medali odbywa się od razu po przebiegnięciu mety.

Wyniki będą udostępnione na stronie w ciągu 8 godzin od zakończenia imprezy.

7. ZGŁOSZENIA

Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku (do godz. 24) przed każdą imprezą,  poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie bno.szczecin.pl

Na miejscu, w biurze imprezy: Do wyczerpania map na każdej z tras. Zalecamy zgłoszenia przez Internet.

Łączny limit uczestników wynosi 150 osób.

8. OPŁATA STARTOWA

  • Pierwszy termin – zgłoszenie przez formularz internetowy (formularz jest aktywny do czwartku do 24:00 przed imprezą)
  • Drugi termin – zgłoszenie na miejscu, w dniu imprezy pod warunkiem dostępności map ( limit uczestników imprezy 150 osób )
  • Płatność przelewem do czwartku przed imprezą, po tym terminie tylko płatność gotówką w dniu imprezy.

Członkowie KOS BnO Szczecin startują bezpłatnie

Dane do przelewu:
Idea Bank, numer konta:
13 1950 0001 2006 2172 4628 0001
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
71-181 Szczecin, ul. Somosierry 32c

9. UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa w Imprezie na Orientację „W PUNKT” mają osoby:

–  które ukończyły 18 lat,

– osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

Formularz ”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można pobrać tutaj lub w bazie imprezy.

Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Imprezie na Orientację „W PUNKT” potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

10. KATEGORIE STARTOWE

Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach bądź indywidualnie. Podczas Imprezy uczestnik potwierdza swoją obecność na Punktach Kontrolnych na karcie startowej, którą po powrocie na metę przekazuje Organizatorowi.

Organizator przygotowuje następujące trasy:

ZIELONA – trasa krótka (2-3km) i łatwy poziom trudności,
NIEBIESKA – trasa średnia (3-4km) i średni poziom trudności,
CZARNA – trasa długa (4-6km) i trudny poziom trudności.
Limit czasowy dla każdej z tras wynosi 90 minut. 

Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w wynikach końcowych: w pierwszej kolejności Uczestnicy z kompletem Punktów Kontrolnych według czasu, następnie Uczestnicy z mniejszą liczbą Punktów Kontrolnych.

11. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Imprezy na Orientację „W PUNKT” i można znaleźć je na dole strony.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.

13. MAPY

Na wszystkich trasach mapy kolorowe wykonane zgodnie z standardem map do biegów na orientację.

14. PUNKTY KONTROLNE I ICH POTWIERDZANIE

Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało-pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt posiada unikalny kod (widoczny również na odwrocie mapy Uczestnika). Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK perforatorem z PK.

15. ŚWIADCZENIA

   • mapa z trasą biegu,
   • pamiątkowy medal dla każdego uczestnika,
   • coś na ząb na mecie imprezy,
   • napój,
   • opieka sędziowska,
   • wyniki (w formie elektronicznej, umieszczone na stronie www),
   • potwierdzenie punktów do OInO (1 pkt.).

16. KOMUNIKAT TECHNICZNY

Szczegółowy Komunikat techniczny będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej bno.szczecin.pl.

17. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

   • Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
   • Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
   • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
   • Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
   • Organizator Imprezy, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezy i wydarzenia towarzyszące Imprezy (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
   • Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
   • Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • Impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę,
   • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
   • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
   • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
   • Ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów,
   • Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
   • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA PODCZAS IMPREZY NA ORIENTACJĘ „W PUNKT”

 •  Impreza na Orientację „W PUNKT” (zwana dalej Imprezą) jest Imprezą rekreacyjną.
  • Organizatorem Imprezy na Orientację „W PUNKT” jest Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin z siedzibą w Szczecinie, ul. Somosierry 32c,
   tel. 602 74 73 74, e-mail: kontakt@bno.szczecin.pl, bno.szczecin.pl
  • Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Imprezy.
  • „W PUNKT” jest Imprezą, podczas której na danej trasie w odpowiednim limicie czasowym (90 minut) należy przejść/przebiec daną trasę potwierdzając obecność na Punktach Kontrolnych, zlokalizowanych na mapach dostarczonych Uczestnikowi na starcie. Jeżeli uczestnicy nie potwierdzą  wszystkich punktów w limicie czasowym lub zrezygnują z kontynuowania trasy, zobowiązani są wrócić do centrum Imprezy, aby się zameldować na mecie.
  • Start wszystkich uczestników tras odbywa się w dowolnej minucie startowej według programu Imprezy, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
  • Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
  • Mapy są wydawane na jedną minutę przed startem w specjalnie przygotowanym boksie startowym.
  • Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali podanej przez organizatora w komunikacie technicznym z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
  • Uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie.
  • Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie wszystkich PK trasy do czasu jego zamknięcia przez Organizatorów. Uczestnik musi również zdać kartę startową Obsłudze Sędziowskiej na mecie Imprezy, natychmiast po ukończeniu trasy. W innym czasie odczyt kart startowych dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik nie zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej.
  • O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych zgodnie z kolejnością PK, w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety.